Algemene voorwaarden voor gebruik van de website van wsnp-hogerberoep.nl (disclaimer)

(1) Deze algemene voorwaarden voor gebruik (“gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de website van wsnp-hogerberoep.nl en op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen (de “Informatie”) op of middels de website.

Gebruiksvoorwaarden

(2) Informatie wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de Informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op de Informatie zonder juridisch advies te vragen. Juridisch advies wordt nimmer verstrekt door het plaatsen van een algemeen toegankelijke tekst op de website doch slechts in persoon en in schriftelijke, aan de cliënt persoonlijk geadresseerde vorm.

(3) wsnp-hogerberoep.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  • schade in verband met het gebruik van de website en de Informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de Informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst.
  • informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van wspn-hogerberoep.nl.

Auteursrecht en merkenrecht

(4) wsnp-hogerberoep.nl is, behoudens voor zo ver anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de Informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.

(5) Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de website en de Informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de website en de Informatie, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van wsnp-hogerberoep.nl niet toegestaan.

Belangrijk!

De termijn voor het instellen van hoger beroep is erg kort (8 dagen!). Wij aanvaarden alleen aansprakelijkheid voort het te laat indienen van hoger beroep als u tijdig bij ons bent gekomen en tijdig alle gewenste gegevens aanlevert. Op de laatste dag komen is dus riskant en het weekend telt niet mee. De overeenkomst van opdracht dient altijd schriftelijk te worden bevestigd. Wij behouden ons het recht voor de opdracht te weigeren als wij niet meer in staat zijn tijdig de processtukken op te stellen. Contact opnemen via deze site geeft geen garantie. Wij raden u aan in alle twijfelgevallen telefonisch contact met ons op te nemen voor overleg: 020 6963000. Verder vragen wij u bereikbaar te blijven en uw mobiele nummer door te geven voor spoedoverleg.

| naar boven |

 

 

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •