Zaken door WSNP-hogerberoep.nl

 

Zaak 6  – Boedelachterstand? Vraag verlenging van de WSNP!

Een WSNP-traject duurt volgens de wet 3 jaar. Maar de looptijd kan in bijzondere situaties worden verlengd met maximaal 2 jaar. In deze zaak was een boedelachterstand ontstaan, zodat de rechtbank de WSNP tussentijds had beeindigd. Dat is dramatisch, omdat onze client zo geen oplossing had voor de schulden. Bovendien mag je dan gedurende 10 jaar niet in de WSNP. Wij stelden hoger beroep in bij het Gerechtshof.

Uitspraak gerechtshof

Het hof acht – gelet op de omstandigheid dat reeds een deel van de achterstand is ingelopen, op het standpunt van de bewindvoerder en op de motivatie bij [appellant] – een dergelijke verlenging onder bovengenoemde voorwaarden opportuun.

Lees hier de uitspraak of ga hier naar een artikel over deze uitspraak.

TIPAls beëindiging van de WSNP dreigt vanwege een boedelachterstand, ga dan naar een advocaat om een plan op te stellen. Daarmee kun je verlenging van de looptijd aanvragen.

 


 

Zaak 5 – Nieuwe schuld – einde oefening?

Tijdens de schuldsanering mag  je in principe geen nieuwe schulden laten ontstaan en bij de toelating moet je alle schulden opgeven. Maar betekent dat nu ook dat de rechtbank de schuldsanering moet beeindigen als een schuld  over het hoofd wordt gezien? Dat hangt er maar net van af. Hoewel het gaat om een belastingschuld (waar de rechtbank in de regel streng op reageert) is er langere tijd geen actie ondernomen terwijl de nieuwe schuld vrij snel na de aanvang alsnog  is aangemeld. In het hoger beroep ziet het gerechtshof de schuld door de vingers.

Uitspraak gerechtshof

Bovendien hebben schuldenaren deze schuld direct na toelating aan de bewindvoerder gemeld, heeft de bewindvoerder deze schuld gemeld in zijn verslagen en heeft de rechtbank vervolgens drie jaar geen aanleiding gezien een en ander ter sprake te brengen

Lees hier de hele uitspraak of lees hier een artikel over deze uitspraak.

TIPHet is belangrijk om bij de toelatingszitting een compleet beeld van de schulden te geven zodat de rechter over alle schulden vragen kan stellen. Met name bij belastingschulden kan er nog iets aankomen: een terugvordering die betrekking heeft op een periode uit het verleden. Het is verstandig om daarvan melding te maken.

 


 

Zaak 4: hoog inkomen & WSNP

Niet alleen met een laag inkomen kun je schulden krijgen, ook met een midden- of hoog inkomen kunnen ondraaglijke schulden ontstaan. Bijvoorbeeld als je koopwoning wordt geveild, en de bank beslag legt op je inkomen. Dat overkwam onze cliënt in deze zaak. Hij had een salaris van maar liefst € 150.000, maar moest leven van € 800 netto per maand vanwege loonbeslag. De rechtbank vond het verwijtbaar dat bij zo’n hoog inkomen schulden waren ontstaan. Maar het gerechtshof geeft een principieel oordeel. Of je nu een laag of een hoog inkomen hebt, de WSNP is er voor iedereen. Als je aan de voorwaarden voldoet, dan moet je ook een kans krijgen om van je schulden af te komen.

Uitspraak gerechtshof

De wet vereist voor een toewijzing echter niet meer dan dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, dus in dit geval vijf jaar vóór 14 februari 2014, te goeder trouw is geweest. De periode daarvoor blijft in beginsel buiten beschouwing.

Zie de volledige uitspraak

TIP – let er goed op dat van elke schuld de ontstaansdatum bekend is. Hoe ouder, hoe beter. Schulden die al meer dan vijf jaar bestaan, tellen namelijk niet meer mee als de rechter vindt dat de schuld niet te goeder trouw is ontstaan. Als je alles op een hoop gooit, dan ziet de rechter door de bomen het bos niet meer. Verzamel bewijsstukken, zoals de contracten van geldleningen, de belastingaanslagen en deurwaardersbrieven. Het is even puzzelen, maar het loont wel, want schulden die langer dan vijf jaar geleden zijn ontstaan mogen geen reden zijn toelating tot de WSNP te weigeren.

 


 

Zaak 3: ondernemer & WSNP

Voor een ondernemer is het extra moeilijk om in de WSNP te komen. Zijn schulden zijn vaak hoger. Er zit altijd wel een schuld bij die niet te goeder trouw is. Een ondernemer betaalt meerdere soorten belasting. Daar wordt streng naar gekeken. Onze cliënt werd geweigerd bij de rechtbank, die het niet helemaal vertrouwde. Maar het gerechtshof corrigeert de rechtbank. De ondernemer had juist wel voldaan aan de extra eisen waaraan een ondernemer moet voldoen als hij in de WSNP wil.

Uitspraak gerechtshof

Het hof ziet onvoldoende aanleiding om te concluderen dat [appellant] in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 2:9 en 2:248 BW, zoals door de curator is vermeld in zijn verslag van 4 juni 2010, aangezien de termijn voor vaststelling en deponering van de jaarrekening van 2009 ten tijde van het faillissement nog niet was verstreken. Dat de staat waarin de boekhouding verkeerde na het faillissement aan vaststelling en deponering in de weg stond, is niet aannemelijk geworden, te minder omdat [appellant] na overleg met de Belastingdienst alsnog aangifte heeft gedaan.

Zie de volledige uitspraak

advocaat

 

TIP: een ondernemer die in de WSNP wil moet zijn boekhouding op orde hebben. Het komt vaak voor dat de administratie in de laatste fase gebrekkig is omdat de accountant niet meer wordt betaald. Probeer dat te repareren en zorg er voor dat je ook alle belastingaangiftes op orde hebt. De rechter kan dan zien dat er geen geld is weggesluist. Misschien heb je dat ook niet gedaan, maar het moet wel te controleren zijn.

 


 

Zaak 2: goede trouw & WSNP

Voor toelating tot de WSNP moeten de schulden ‘te goeder trouw’ zijn ontstaan. Is een schuld niet te goeder trouw ontstaan? Dan wordt het toelatingsverzoek afgewezen. Maar er is nog wel een kans: de “hardheidsclausule”. Als je de “omstandigheden die bepalend zijn geweest voor het ontstaan van de schulden onder controle hebt gekregen”, dan kan de rechter je toch een kans geven om in de WSNP te gaan. Dit resultaat wordt bijna nooit via de rechtbank bereikt. Bij het gerechtshof heb je een laatste kans. In deze zaak zag het gerechtshof een fraudeschuld door de vingers door de hardheidsclausule toe te passen.

Uitspraak gerechtshof

Goede trouw onvoldoende aannemelijk, ook in hoger beroep. Verzoekers doen – met succes – een beroep op de hardheidsclausule.

Zie de volledige uitspraak

TIPveel mensen worden niet toegelaten tot de WSNP omdat één of meer schulden “niet te goeder trouw” zijn. Denk bijvoorbeeld aan CJIB-boetes, een teruggevorderde uitkering, of een belastingtoeslag waarop je geen recht had. Kun je zo’n schuld terug laten betalen door familie of vrienden? Doe het dan. Als een “fraudeschuld” wordt betaald door een derde dan telt hij (meestal) niet meer mee bij de beoordeling. De hardheidsclausule helpt in sommige andere gevallen, maar zeker niet altijd.

 


 

Zaak 1: tussentijdse beëindiging & WSNP

Ben je toegelaten tot de WSNP, dan moet je aan strenge voorwaarden voldoen. Je moet werken of flink solliciteren om aan de slag te komen, tenzij je een vrijstelling hebt. En je moet de bewindvoerder goed op de hoogte houden. Als de bewindvoerder vindt dat je je niet aan de spelregels houdt, dan vraagt de bewindvoerder beëindiging van de WSNP. Dan zou dus alles voor niets zijn geweest! In deze zaak kwamen de schuldenaar en de bewindvoerder in botsing. De bewindvoerder vond dat de schuldenaar zich niet aan de regels hield. De rechtbank vond dat ook, en daarom werd de WSNP “tussentijds beëindigd”. De schuldenaar ging in hoger beroep. Het gerechtshof dacht er anders over en gaf onze cliënt gelijk: het WSNP-traject mocht toch worden afgemaakt.

Uitspraak gerechtshof

Vernietiging tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling. Schuldenares heeft ingrijpende en accurate stappen gezet waarvan de producties bij het beroepschrift getuigen. Beperkte informatieplicht van schuldenares vanwege het ontbreken van een sollicitatieplicht. Behoudens het nog niet starten van vrijwilligerswerk ontbreken andere verwijten die samen voldoende reden vormen om de schuldsaneringsregeling te beëindigen. Misverstand bij schuldenares omtrent de omstandigheid dat de communicatie met de bewindvoerder niet via haar beschermingsbewindvoerder verloopt. Anders dan de rechtbank komt het hof tot de conclusie dat schuldenares haar zaken goed op orde heeft.

Zie de volledige uitspraak

TIPben je niet zo sterk in administratie? Het kan enorm helpen als je gebruik maakt van budgetbeheer of als je een civiele bewindvoerder hebt. Een budgetbeheerder of een civiele bewindvoerder brengt je geldzaken op orde, en informeert de WSNP-bewindvoerder. De kans wordt zo een stuk groter dat je het WSNP-traject afmaakt en aan alle eisen blijft voldoen tijdens het traject.

 

 

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •